Header Ads

Đuôi sao chổi có thể rất dài

Đuôi của sao chổi được hình thành khi nó tới gần Mặt Trời, bởi vì sao chổi chứa băng đá và bụi bên trong nó, nên sức nóng của Mặt Trời sẽ làm tan chảy phần băng đá này và kéo dài ra sau tạo thành một cái đuôi rất sáng.

[Ftvh] Đuôi sao chổi có thể rất dài.
Đuôi sao chổi có thể rất dài.

Có hai loạt đuôi sao chổi : đuôi bụi, được hình thành từ các mảnh vỡ của sao chổi, và đuôi ion. Đuôi ion sẽ căng ra khi đi qua Mặt Trời, bởi vì chúng gồm các hạt ion từ gió Mặt Trời. 

Đuôi ion của sao chổi Hyakutake được đo dài khoảng 580 triệu cây số.

+Anh Tuấn Nguyễn theo UniverseToday, NASA
Nguồn hình : Curiosity