Header Ads

Sao Kim là hành tinh chị em với Trái Đất

Kim Tinh là một trong bốn hành tinh đất đá trong hệ Mặt Trời. Theo khối lượng và kích thước, nó gần giống với Trái Đất và có lúc gọi là "hành tinh chị em" hoặc "hành tinh sanh đôi" với Trái Đất.

[Ftvh] Sao Kim là hành tinh chị em với Trái Đất.
Sao Kim là hành tinh chị em với Trái Đất.

Đường kính của Sao Kim bằng 12.092 cây số (chỉ nhỏ hơn 650 cây số so với Trái Đất) và khối lượng của nó bằng 81,5% so với khối lượng của địa cầu.

Diện mạo trên bề mặt hành tinh này khác xa so với địa hình trên Trái Đất, do hành tinh có một bầu khí quyển carbon dioxide rất dầy đặc. Tổng khối lượng của carbon dioxide chiếm tới 96,5% khối lượng khí quyển, và đa số khối lượng còn lại là 3,5% của nitrogen.

+Anh Tuấn Nguyễn 
Nguồn thông tin : NASA, Universe Today, Wikipedia

Nguồn hình : Curiosity