Header Ads

Phi hành gia đi bộ ngoài không gian và chụp hình selfie

Ngày 25 tháng 2 năm 2015, Trạm Không gian Quốc tế (International Space Station - ISS) thực hiện đi bộ ngoài không gian lần thứ hai trong tổng ba lần thực hiện, rồi quay phim lại để chuẩn bị cho những chuyến du lịch ngoài không gian thương mại trong tương lai. Hai phi hành gia Barry Wilmore và Terry Virts đã đi bộ lần thứ nhứt vào ngày 21 tháng 2 vừa qua, và lần thứ ba dự kiến vào ngày 1 tháng 3.

Phi hành gia Barry Wilmore của NASA làm việc bên ngoài ISS và chụp hình selfie vào chuyến đi bộ lần thứ nhứt ngày 21 tháng 2 vừa qua. Bạn cũng có thể thấy được phi hành gia Terry Virts trong mặt kiếng. Bản quyền hình : NASA.
Phi hành gia Barry Wilmore của NASA làm việc bên ngoài ISS và chụp hình selfie vào chuyến đi bộ lần thứ nhứt ngày 21 tháng 2 vừa qua. Bạn cũng có thể thấy được phi hành gia Terry Virts trong mặt kiếng. Bản quyền hình : NASA.

Những chuyến đi bộ này nhằm dùng sức mạnh của truyền thông mà quảng bá cho những chuyến du lịch không gian thương mại, dự tính được triển khai vào năm 2017.

Bạn có thể theo dõi phi hành gia Terry Virts trên Twitter tại @AstroTerry.

+Anh Tuấn Nguyễn theo Blog của NASA