Header Ads

Hình ảnh mưa sao băng Perseid ở Việt Nam

Cực điểm của trận mưa sao băng Perseid vừa đi qua, tuy nhiên đêm nay bạn vẫn còn có thể tiếp tục săn sao băng nữa đấy. Dưới đây là hình ảnh của Vũ Đức Chung - Ftvh về trận mưa sao băng đêm qua.