Header Ads

Nó đang tới

Sao Kim đang chuyển động tới gần Mặt Trời để chuẩn bị cho lần Venus Transit cuối cùng cho đến năm 2117, hình ảnh chụp bởi tàu SOHO. Mặt Trời được che lại bằng cái đĩa màu xanh, nhưng mà kích cỡ thực sự của Mặt Trời là các vòng màu trắng ở bên trong cái đĩa xanh đó.