Header Ads

Venus Transit : Cái nhìn tuyệt vời từ bề mặt của sao Kim đến Trái Đất

Hiện tượng Venus Transit (chuyển động sượt qua đĩa Mặt Trời của sao Kim) vào ngày 6/6/2012 này, khi nhìn từ Trái Đất, bạn sẽ trông thấy một chấm đen di chuyển từ Tây sang Đông trên Mặt Trời. Đây là video mô phỏng quá trình này qua cái nhìn từ bề mặt sao Kim đến Trái Đất.