Header Ads

Trọng lực của tiểu hành tinh khổng lồ Vesta

Trọng lực của tiểu hành tinh này gắn phù hợp chặt chẽ với địa hình bề mặt của nó, đây là hình ảnh chuyển động của nó được gửi về từ sứ mệnh bình minh của NASA (NASA's Dawn mission).