Header Ads

Mặt Trời đã bắt đầu hoạt động vào tháng năm này

Từ 29/4 đến 1/5, một vài khu vực trên Mặt Trời đã phun ra những ngọn lửa Mặt Trời và các vụ nổ plasma. Solar Dynamics Observatory của NASA đã ghi nhận lại.